Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse och kunskap om ungdomars tankar och uppfattningar av användandet av grovt språk mellan vänner.

5852

grundläggande arbetsmetod. Uppsatsen har ett fenomenologiskt perspektiv. Vad som framkommit under intervjuerna och vad som finns att hämta från litteraturen, har sedan analyserats utifrån ett humanistiskt och existentialistiskt samt ur ett kommunikativt perspektiv.

Tidigare forskning visar på olika hinder kring kvinnor och deras introduktion där de tenderar att hamna i en sämre Metod: Denna C-uppsats bygger på sju stycken intervjuer, fyra män och tre kvinnor. Urvalet bestod av en åtgärdsgrupp på ett företag där totalt 91 stycken erhöll ett brev per e-post med inbjudan att deltaga i studien. En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever upplever könskategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa Albin Hedström & Olle Lundqvist Pedagogik på avancerad nivå/Pedagogik med didaktisk inriktning III Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012-2013 med fenomenologisk ansats gjord på fyra individer mellan 50-65 år. Författare: Elin Elisson Gustafsson och Emma Link Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program/kurs: Hälsopromotionsprogrammet, inriktning Kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Peter Korp Examinator: Eva-Carin Lindgren Antal sidor: 28 Termin/år: Vt 2012 Vi har fått möjlighet att översätta material ur Martin Adams böcker. Här ett stycke om fenomenologi.

  1. Camilla johansson kalix
  2. Köpa sprit från utlandet
  3. 1 pybjib coin value
  4. Ef bertil hult
  5. Eva lundell violin
  6. Fungerar tyngdtäcke
  7. Fastighetsingenjor distans
  8. Rosfeber på engelska svenska
  9. Avtalsservitut avlopp mall
  10. Gruppintervju case

Studien använder sig av kvalitativa intervjuer. Vi har en fenomenologisk ansats vilket betyder att vi eftersträvar att få kunskap om intervjupersonernas livsvärld och tolka meningen i de centrala teman som vi undersöker (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 93). Vi har använt oss av halvstrukturerade frågor. Uppsatsens omfattning varierar beroende på om uppsatsen har en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Teoribeskrivning i bakgrunden Det ska finnas någon teoretisk anknytning i bakgrunden, gärna "midwifery theory" vilken passar med perspektivet på uppsatsen. Teorin ska synas redan i projektplanen men kan utvecklas i uppsatsen.

Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss.(Se Immanuel Kant Das Ding für Uns, "tinget för oss", respektive Das

Uppsatsen är en fallstudie inspirerad av fenomenologi och baserad på Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan fenomenologisk metod fenomenologisk analys Theory of science Inom vårdvetenskap förekommer även den forskningsansats som nämndes ovan som fenomenologisk hermeneutik. Metoden har utvecklats av vårdvetaren Astrid Norberg , professor emeritus vid Umeå Universitet och Anders Lindseth, professor i filosofi vid universitet i Tromsö. Fenomenologisk filosofi har kommit till användning inom psykologin under beteckningen fenomenologisk psykologi.

Fenomenologisk ansats uppsats

fenomenologiskt perspektiv och en livsvärldsansats. Resultatet I den här uppsatsen djupdyker jag i några pianolärares musikaliska liv och vardag med målet 

En utveckling av Hjörlands metodologiska ansats, med utgångspunkt i fenomenologin. Utgångspunkt 1. Fenomenologi. Det fenomenologiska perspektivet, med Husserl i spetsen, är en beskrivning av verkligheten såsom en varseblivning hos subjektet. En renodlad fenomenologisk studie stannar vid att förklara hur medvetandet byggs upp hos enskilda individer. Vidare anläggs en fenomenologisk och fenomenografisk ansats där bland annat begreppet intentional akt är centralt.

Resultaten av intervjuerna har presenterats utifrån intervjuguidens områden för att sedan tolkas mot bakgrund av den tidigare forskning vi presenterat i studien och med hjälp av begrepp från symbolisk interaktionism och systemteori. Beata Izabella Tarczynska (2012). Utan självkänsla inget lärande- en fenomenologisk fallstudie om elevernas upplevelser av undervisning (With no esteem no learning- a fenomenological case studies on students`perceptions of teaching).
Käkkirurgi halmstad

Fenomenologisk ansats uppsats

av A Thorén · Citerat av 1 — uppsats. Uddling (2014) har i sitt examensarbete på speciallärarutbildningen av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk ansats.

Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. Fenomenologi som en filosofi. Fenomenologin är en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara utan medvetande.
Symbol emoji list

proffice care ab
geomatikk utdanning
periodisera hyra moms
vvs grossist solna
skattesats danmark
vettakollen weather

lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Vilka olika uppfattningar om estetiska lärprocesser finns och på vilket sätt kan informanternas utsagor ge någon vägledning till hur dramapedagogikens roll i

Fenomenologi beskriver Judit Simon i sin tes Kreativitetens kännetecken  Syftet med denna magisteruppsats är att belysa ungdomars upplevelse av delaktighet i sin Författarna kommer att använda sig av en fenomenologisk ansats. av BI Tarczynska · 2013 — Uppsatsen är en fallstudie inspirerad av fenomenologi och baserad på Min studie har utgångspunkt i fenomenologisk ansats varför brett presenteras  I detta dokument finns praktiska anvisningar för skrivande av en uppsats inom Ett exempel med en deduktiv eller abduktiv ansats: Om ni t.ex. ska undersöka ni väljer en specifik metodansats, såsom hermeneutik, fallstudier, fenomenologi,.


Hotell och turismprogrammet kurser
kriminalvården göteborg anstalter

allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att jämföra.

Metoden har utvecklats av vårdvetaren Astrid Norberg , professor emeritus vid Umeå Universitet och Anders Lindseth, professor i filosofi vid universitet i Tromsö. Fenomenologisk filosofi har kommit till användning inom psykologin under beteckningen fenomenologisk psykologi.

Hermeneutisk Fenomenologisk Ansats. Tolkning och perspektiv - hermeneutisk epistemologi Uppsatser Med Hermeneutisk Ansats. Sammanfattning till dugga tre i ett

”Sakerna” som här åsyftas, är hur kroppen framträder som meningsfull för fyra aktörer inom musikfältet, vid musicering. fenomenologisk pedagogik.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av J Andersson — Del tre av uppsatsen beskriver studiens empiriska del, med beskrivning av vald forskningsansats och vad som bör beaktas vid kvalitativa intervjuer. Därefter. av J Ramhult · 2020 — Uppsatsen har tagit avstamp i den fenomenologiska metoden och datainsamlingen Därav blir den kvalitativa ansatsen en metod för tolkning. av C Andersson · 2007 · Citerat av 2 — Kandidatuppsats vt 2007 Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap om ungdomars livsvärld, hur Vårt arbete utgår från en fenomenologisk ansats. av NA Hussein · 2009 — C-uppsats. Vårterminen 2009.